PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos privačių akušerių ginekologų draugija (LPAGD), juridinio asmens kodas 191927452, adresas Pilies g. 38-1, Vilnius, telefono numeris  +37069983831, elektroninio pašto adresas violeta.jonaitiene@gmail.com, interneto svetainė https://lpagd.lt/.

 

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1.        Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2.        Asmens duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.3.        Atstovavimas– tai veikla, susijusi su Draugijos narių atstovavimu, jų profesinių teisių, laisvių ir teisėtų interesų gynimu, rekomendacijų teikimu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, kuomet išduodamos licencijos privačiai akušerių-ginekologų veiklai;

1.4.        Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

1.5.        Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

1.6.        Duomenų subjektas– reiškia fizinį asmenį (įskaitant ir Draugijos narį), kurio asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti.

1.7.        Draugija– Lietuvos privačių akušerių ginekologų draugija (LPAGD), juridinio asmens kodas 191927452, buveinės adresas Pilies g. 38-1, Vilnius.

1.8.        Draugijos narys– asmuo, užsiimantis akušerijos-ginekologijos veikla, sumokėjęs Draugijos stojamąjį įnašą ir įtrauktas į Draugijos narių sąrašą.

1.9.        Paslaugų teikėjai– pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys asmenys, kurie teikia Draugijai su Draugija sutartas paslaugas (duomenų tvarkytojai).

1.10.     Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Draugijoje.

1.11.     Reglamentas– 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.12.     Sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

1.13.     Svetainė– Draugijos valdomas interneto tinklalapis https://lpagd.lt/.

1.14.     Švietimas– veikla, susijusi su Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, pasitarimų, konferencijų rengimu ir organizavimu; konsultacijomis ir metodine pagalba Draugijos nariams;

1.15.     Vidaus administravimas– veikla, kuria užtikrinamas Draugijos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.        Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Draugija tvarko Duomenų subjektų, turinčių su Draugija dalykinius santykius, Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta narystės, paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Draugija.

2.2.        Prieš pradedant dalykinius santykius su Draugija, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

2.3.        Asmens duomenų tvarkymą Draugijoje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Draugijos lokaliniai aktai.

 

 1. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1.        Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto ir kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, turėdamas dalykinius santykius su Draugija.

3.2.        Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Draugijos vidaus administravimo, švietimo, atstovavimo, Draugijos veiklos populiarinimo ir kitus, šioje Privatumo politikoje ir Draugijos lokaliniuose aktuose nurodytus tikslus.

3.3.        Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.4.        Jūs neprivalote pateikti Draugijai jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai negalėsite užmegzti dalykinių santykių su Draugija.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR APIMTIS

4.1.        Draugija tvarko Draugijos narių asmens duomenis Draugijos vidaus administravimo, švietimo, atstovavimo, Draugijos veiklos populiarinimo ir kitais, Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politikoje detalizuotos tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir kita su asmens duomenų tvarkymo tikslais susijusi informacija, teisinis duomenų rinkimo pagrindas.

4.2.        Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Draugijoje tvarkomi 3 (tris) metus nuo duomenų subjekto išstojimo iš Draugijos narių dienos. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Draugija tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Draugijoje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti šioje Privatumo politikoje ir/ar Draugijos pirmininko įsakymuose, kurie laikomi neatskiriamu šios Privatumo politikos priedu. Draugijos narių asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

4.3.        Draugija tvarko Draugijos narių asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga Draugijos narių asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Draugijos narių asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Draugija Draugijos narių asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami. Draugijos narių asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Draugijos narių asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

4.3.1.    Vidaus administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: Draugijos nario vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, privačios darbovietės pavadinimas, privačios darbovietės adresas, banko sąskaitos numeris, asmeninis mobilaus telefono numeris, namų telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nario mokesčio mokėjimo istorija, atvaizdas (fotonuotrauka), kita Draugijos narį charakterizuojanti informacija.

4.3.2.    Draugijos narių švietimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: Draugijos nario vardas ir pavardė, asmeninis mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

4.3.3.    Draugijos narių atstovavimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: Draugijos nario vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, privačios darbovietės pavadinimas, privačios darbovietės adresas;

4.3.4.    Draugijos veiklos populiarinimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: Draugijos nario atvaizdas (fotonuotrauka), užimamos pareigos Draugijoje;

4.3.5.    Draugijos kultūrinio klimato, betarpiško bendravimo, įsitraukimo kuriant sveiką socialinę atmosferą ir aplinką, Draugijos istorinio archyvo kūrimas: Draugijos renginių nuotraukos, kurios naudojamos tik Draugijos vidinei komunikacijai. Su rašytiniu duomenų subjekto sutikimu, Draugijos renginių nuotraukos gali būti naudojamos ir išorinei komunikacijai.

 • Privatumo politikos 4.3. punkte tvirtintų asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis, Draugija gali paprašyti Draugijos nario pristatyti ir kitus dokumentus ar duomenis, kad Draugija galėtų tinkamai įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti jai teisės aktuose numatytas pareigas.
 • Draugijos narių asmens duomenys Draugijoje renkami iš duomenų subjekto (Draugijos nario), įskaitant jo pateiktus ir/ar užpildytus dokumentus.
 • Potencialūs Draugijos nariai (kandidatai) Draugijai pateikia šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, privačios darbovietės pavadinimas, privačios darbovietės adresas, asmeninis mobilaus telefono numeris, namų telefono numeris, elektroninis paštas, parašas. Potencialūs Draugijos nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus Draugijos narys į Draugiją kreipiasi elektroniniu paštu). Potencialių Draugijos narių duomenis Draugija gali gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų arba viešai prieinamais duomenų kanalais (internetu). Potencialių Draugijos narių, kurie į Draugijos narių sąrašą įrašyti nebuvo, asmens duomenys yra sunaikinami ir karto po sprendimo netenkinti kandidato prašymo.
 • Draugija tvarko šiuos Draugijos rėmėjų fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų bei lektorių asmens duomenis sutarčių tinkamo sudarymo ir vykdymo tikslu: vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, darbovietės adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šiuos asmens duomenis Draugija gali gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų arba viešai prieinamais duomenų kanalais (internetu). Šiame punkte nurodytų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi 1 (vieneriu) metus nuo dalykinių santykių su duomenų subjektu pabaigos, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Draugijos interesus.

 

 1. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ TVARKYTOJAI

5.1.        Draugija tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus atvejus numatytus teisės aktuose, lokaliniuose Draugijos aktuose ir šioje Privatumo politikoje.

5.2.        Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, teikiančios paslaugas Draugijai ir/ar jos nariams.

5.3.        Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Draugijai licencijavimo, švietimo, buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

5.4.        Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Draugijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

5.5.        Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

6.1.            Draugija savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Draugijos nariai bei Draugijos duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

6.2.            Mes neatsakome, jeigu Jūsų Asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Jūsų tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Jūsų Asmens duomenimis, dėl Jūsų paties kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šios Privatumo politikos, Draugijos lokalinių aktų, narystės sąlygų ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7.1.        Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

7.1.1.    bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Draugiją;

7.1.2.    pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

7.1.3.    pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

7.1.4.    nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

7.1.5.    reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

7.1.6.    reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

7.1.7.    reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

7.1.8.    teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7.2.        Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą. Draugija, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el.paštu violeta.jonaitiene@gmail.com, arba atvykus į biurą adresu Pilies g. 38-1, Vilnius.

7.3.        Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.        Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2.        Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

8.3.        Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Ši Privatumo politika nėra laikoma Draugijos ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Draugija Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Draugijoje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.